DŮLEŽITÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE A INSTRUKCE

 

OZNÁMENÍ ÚČASTNÍKŮM

MEZINÁRODNÍCH LETNÍCH KLAVÍRNÍCH KURZŮ

PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE 2021

 

Vzhledem k již nyní velmi příznivému vývoji epidemie COVID-19 a dalšímu předpokládanému zlepšování situace, které by mělo být spojeno s dalším uvolňováním zbylých vládních protiepidemických restrikcí, a spolu s postupnou vakcinací většiny obyvatelstva, které se tím stává imunní vůči této nemoci, se dostáváme do momentu, kdy můžeme s radostí potvrdit konání Mezinárodních letních klavírních kurzů Pražské konzervatoře 2021 v plném rozsahu.

Podle v tuto chvíli platných pravidel bude v případě účasti na kurzech nutno počítat s tím, že každý účastník (aktivní i pasivní nebo doprovod nezletilého účastníka) se bude muset při vstupu do budovy Pražské konzervatoře prokázat platným negativním testem na COVID-19, potvrzením o prodělané nemoci nebo certifikátem o absolvovaném očkování podle všeobecně známých a dostupných pravidel daných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Vzhledem k vnitřním prostorám je rovněž nutno počítat i s povinnou ochranou obličeje v průběhu kurzů nebo na koncertech v jejich rámci, případně i s jistými rozestupy mezi účastníky. Případné omezení kapacity by se našich kurzů ale již v podstatě nemělo dotknout.

Tato obecná pravidla, která platí nyní (tj. cca 5 týdnů před zahájením kurzů), se můžou ještě v detailech do začátku července změnit. Sledujte proto, prosím, aktuální situaci i změny vyhlašované vládou České republiky. Podle dosavadního optimistického vývoje by však tyto případné změny mohly být spíš ještě dále rozvolňovacího charakteru.

Máme radost z vašeho velkého zájmu o aktivní i pasivní účast v kurzech. Projevuje se množstvím přihlášek, které došly již nyní – bez dosavadní definitivní jistoty, zda kurzy budou či nikoliv.

Účastníkům, kteří přihlášky již podali, dáváme zelenou a otvíráme možnost pro převod kurzovného na účet Pražské konzervatoře. Ostatním, kteří se chystají přihlášky teprve poslat, sdělujeme, že platbu již můžou uskutečnit zároveň s podáním přihlášky. Obojí však nejpozději do 10. června 2021, kdy přihlášky uzavřeme. Vaše došlé platby se budeme snažit potvrzovat co nejdříve.

Jak jsme již před časem oznámili, všichni oslovení lektoři MLKKPK 2021 potvrdili svoji účast! Dovolujeme si však připustit, že přece jen může nastat situace, kdy někdo z nich může být přinucen okolnostmi plynoucími jaksi z vyšší moci, tj. na základě vývoje pandemie, a v posledním momentě nebude moci z objektivních důvodů svoji účast naplnit. Věřme, že k tomu nedojde, ale jsme nuceni za této nejisté situace si i tuto alternativu s omluvou vyhradit. Náš systém, kdy každý účastník napíše do přihlášky vždy (nejméně) dvě jména vybraných lektorů, však dává každému jistotu, že o svého pedagoga nepřijde. Oproti minulým letům, kdy bylo možno volně cestovat, očekáváme stejně jako loni i letos jistý propad zahraničních účastníků, což může svým způsobem rovněž negativně ovlivnit některé aspekty organizace kurzů. Děkujeme proto předem za pochopení, pokud by nějaká změna ještě nastala.

 

Budeme se na vás na začátku července se všemi našimi lektory těšit!

Milan Langer, vedoucí klavírního oddělení Pražské konzervatoře, jednatel MLKKPK 2021

 

 

 

ANNOUNCEMENT TO PARTICIPANTS

OF THE INTERNATIONAL SUMMER PIANO COURSES

OF THE PRAGUE CONSERVATORY 2021

 

Whereas the very favorable development of the COVID-19 epidemic and further expected improvement of the situation, which should be associated with further release of the remaining government anti-epidemic restrictions, and together with the gradual vaccination of the majority of the population, which thus becomes immune to the disease, the expected moment came when we can happily confirm the holding of the International Summer Piano Courses of the Prague Conservatory 2021 in full.

According to the currently valid rules, in case of participation in the courses it will be necessary to take into account that each participant (active and passive or one accompanying a minor participant) will have to prove a valid negative test on COVID-19 or a certificate of completion of vaccination at the entrance to the Prague Conservatory according to generally known and available rules given by the Ministry of Health of the Czech Republic. Due to the interior space, it is also necessary to take into account the mandatory face protection [respirator] during the courses or at the concerts within them, or with certain distances between the participants. However, a possible capacity limitation should no longer affect our courses.

These general rules, which are now in force (ie approximately 5 weeks before the start of the courses), may change in details until the beginning of July. Therefore, please observe the current situation and the changes announced by the Government of the Czech Republic. However, according to the optimistic development so far, these possible changes could be even more loosen up.

We are pleased with your great interest in active and passive participation in courses. It manifests itself in the number of applications that have already been received - without the definitive certainty as to whether the courses will be or not.

We are giving the green light to the participants who have already submitted their applications and we open up the possibility of transferring the course fee to the account of the Prague Conservatory. We would like to inform others who are about to mail their applications that they can already make the payment at the same time as submitting the application. However, both by 10 June 2021 at the latest, when we will close the applications. When your payments come to our account we will do our best to confirm them as soon as possible.

As we announced some time ago, all addressed ISPCPC 2021 lecturers have already confirmed their participation! However, we dare to admit that there may still be situations where one of them may be forced by circumstances arising somehow from force majeure, ie. due to the development of a pandemic, will not be able to fulfill their participation for objective reasons at the last moment. We believe that this will not happen, but we are forced to reserve this alternative with an apology in this uncertain current situation. However, our system, where each participant always writes (at least) two names of selected lecturers in the application, gives everyone the certainty that he/she will not lose his/her teacher. Compared to previous years, when it was possible to travel freely, we expect (same as last year) a certain decline in foreign participants, which also may negatively affect some aspects of the organization of courses. Thank you in advance for your understanding if any change will still occur.

Each foreign participant is politely asked to learn himself/herself all actual rules for the enter to the Czech Republic from his/her own state from the point of view of pandemic of COVID-19.

 

We will be looking forward to seeing you with all our lecturers at the beginning of July!

Milan Langer, head of the piano department of the Prague Conservatory, manager of ISPCPC 2021